Cwestiynau Cyffredin

Pwy yw Ifor Bach?

Arglwydd Senghenydd oedd Ifor Bach, a fe oedd arweinydd y Cymry yn Ne Cymru. Eitha cŵl yn dydy? Gallwch ddarllen mwy yma.

Beth ddylwn i wisgo?

Does dim côd gwisg gyda ni yng Nghlwb Ifor Bach, fe gewch chi wisgo beth bynnag hoffech chi!

Alla i gasglu fy nhocynnau o’r swyddfa docynnau? Neu oes angen i fi argraffu fy nhocynnau adre?

Does dim angen i chi argraffu’ch tocynnau adre (gwell arbed ar y gwastraff papur!). Mae dolenni i brynu tocynnau ar ein rhestr o ddigwyddiadau ar y wefan, felly dewch â’ch e-docyn ar eich ffôn. 

Ble mae Clwb Ifor Bach?

Mae Clwb Ifor Bach ar Stryd Womanby yng nghanol Caerdydd, dafliad carreg o’r Stadiwm a Chastell Caerdydd.

Ble yw’r lle agosaf i barcio?

Ni chaniateir ceir ar Stryd Womanby. Os mai band ydych chi, gallwch ddod â’ch cerbyd at du allan y safle, ond bydd angen i chi ei symud cyn gynted â phosib. Mae maes parcio NCP gerllaw, neu gallwch barcio ym Mharc yr Arfau (pan na fydd gêm).

Faint o’r gloch mae gigs yn gorffen?

Mae amseroedd dechrau a diwedd gwahanol gan ein holl ddigwyddiadau byw, felly edrychwch ar ein rhestr o ddigwyddiadau i gael manylion am ddigwyddiadau penodol.

Oes rhaid gallu siarad Cymraeg?

Nid yw Clwb Ifor Bach yn leoliad i siaradwyr Cymraeg yn unig.  Mae croeso yma i bawb!

Rydw i mewn band – gawn ni chwarae? Oes modd hurio Clwb i gynnal gig/noson glwb?

Os hoffech gael eich ystyried fel band i gefnogi mewn gig, neu os hoffech gynnal noson glwb neu ddigwyddiad byw eich hun, e-bostiwch ni drwy post@clwb.net gyda chymaint o wybodaeth am eich noson â phosib.

Faint mae’n gostio i hurio?

Mae prisiau’n amrywio ar gyfer pob llawr. Anfonwch e-bost i post@clwb.net a byddwn ni’n cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Faint o’r gloch mae’r drysau yn agor?

Mae amser dechrau a diwedd gwahanol gan bob noson – edrychwch ar ein gwefan clwb.net i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau penodol.

Oes mynediad ar gyfer pobl anabl gyda chi?

Mae mynediad ar gyfer pobl anabl ar ein llawr gwaelod, ac mae’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Yn anffodus, does dim lifft gyda ni, felly does dim modd cael mynediad at y llawr uchaf mewn cadair olwyn. Cysylltwch â ni os oes diddordeb gyda chi mewn digwyddiad, a gallwn gadarnhau ar ba lawr bydd yn cael ei gynnal.

Mae eich gwefan yn nodi bod dau/tri/pedwar digwyddiad yn cael eu cynnal ar yr un noson!

Mae tri llawr gyda ni yng Nghlwb Ifor Bach! Rydyn ni’n ceisio cynnal cymaint o ddigwyddiadau â phosib mewn noson, sy’n gallu golygu bod dau ddigwyddiad byw a dwy noson glwb yn digwydd mewn un noson! Os hoffech ragor o wybodaeth am y digwyddiad rydych chi’n dod iddo, edrychwch ar ein rhestr o ddigwyddiadau ar clwb.net.

Rydw i wedi colli rhywbeth yn Clwb!

Os ydych chi wedi colli rhywbeth, ffoniwch 029 2023 2199 a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i’ch eitem.

Sut mae cael tocynnau ar gyfer eich digwyddiadau?

Mae ein holl ddigwyddiadau wedi’u rhestru ar ein gwefan, ac mae dolen i brynu tocyn wrth bob un. Rydyn ni hefyd yn defnyddio’r ap Dice, sy’n wych. Mae’n gyflym, yn hawdd ac yn ddi-drafferth! Cymrwch gip – dice.fm. Gallwch hefyd brynu tocynnau ar See Tickets, neu Ticket Web!

Rydw i wedi colli fy ID – alla i ddod i ddigwyddiad?

Mae gyda ni drwydded lawn fel safle cerddoriaeth byw a nosweithiau clwb, ac mae polisi ID llym gyda ni ar gyfer unrhyw ddigwyddiad sy’n 18+ (dydy pob digwyddiad cerddoriaeth ddim yn un 18+). Rydyn ni’n derbyn y canlynol yn unig:

  • Trwydded yrru lawn
  • Trwydded yrru dros dro
  • Pasbort
  • Unrhyw ID sydd â hologram PASS 

Rydw i eisiau cynnal parti pen-blwydd yng Nghlwb Ifor Bach!

Yn anffodus, does dim modd cynnal parti pen-blwydd i unrhyw un sydd o dan 21 oed ar ein safle. Os ydych chi eisiau dathlu eich penblwydd yma, ac os ydych chi’n 21 oed neu’n hŷn – mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost. Nid oes modd hurio ar nosweithiau Gwener a Sadwrn fel arfer gan bod digwyddiadau eisoes wedi’u trefnu.

Oes modd hurio bŵth preifat yn y clwb?

Yn anffodus, dydyn ni ddim yn cynnig bŵths preifat, ac nid oes modd i ni gadw ardaloedd penodol ar eich cyfer yn ein digwyddiadau.

Ces i fy llun wedi’i dynnu mewn digwyddiad neithiwr – ble galla i ddod o hyd i’r llun?

Os mai mewn noson glwb y tynnwyd eich llun, bydd yn cael ei lanlwytho i dudalen Facebook y digwyddiad rai diwrnodau wedyn.

Beth yw eich oriau agor?

Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 10yb a 5yp bob dydd yn ystod yr wythnos. Mae amseroedd yn amrywio gyda’r nos. Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Oes ystafell gotiau gyda chi?

Oes! Mae’r ystafell gotiau ar agor ar gyfer y rhan fwyaf o nosweithiau clwb, ond mae’n bosibl na fydd hi ar agor ar gyfer gigs. Os ydych chi angen gwybod, cysylltwch â ni cyn y digwyddiad. £1 yr eitem yw cost yr ystafell. Nid ydyn ni’n gyfrifol am gotiau nac eitemau sy’n cael eu cadw yn yr ystafell gotiau.